Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Skoczów

5000 zł od gminy na wymianę starego pieca

Właściciele budynków mieszkalnych znaj­dujących się na terenie gminy Skoczów po raz kolejny będą mogli ubiegać się o dofi­nansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła z budżetu gminy. Nabór wniosków rusza 15 marca i potrwa do 4 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z regulaminem, kwota dofinan­sowania będzie wynosić 50% kosztów reali­zacji inwestycji, ale nie więcej niż 5000 zł. Nie będzie miała znaczenia kolejność składania wniosków. W pierwszej kolejności dofinan­sowana zostanie wymiana starych pieców na kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewa­nie elektryczne i pompy ciepła, stanowiące tzw. grupę priorytetową dofinansowania. W przypadku, gdy środki finansowe w budżecie gminy na 2022 rok będą nie­wystarczające na sfinansowanie złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie, o kolejności zawierania umów będzie decydowało losowanie.

Wnioski będzie można składać od 15 marca:

  • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sko­czowie, Rynek 1 – zgodnie z obowiązujący­mi zasadami w stanie epidemii COVID-19;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, gdzie terminem złożenia wniosku jest data nadania w urzędzie pocztowym;
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa­nym za pomocą ważnego kwalifikowane­go certyfikatu lub podpisem potwierdzo­nym profilem zaufanym ePUAP.

Formularze wniosków oraz regulamin można już pobrać ze strony Skoczowa www.skoczow.pl (ogłoszenie znajduje się w Aktualnościach lub w zakładce Dla miesz­kańców > Ochrona środowiska > Dofinan­sowania), a w formie papierowej można je otrzymać w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 1 – pok. 2 lub Rynek 3 – pok. 20.

Bliższe informacje uzyskać można bezpo­średnio w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczo­wie, Rynek 3 – pok. 20 oraz pod numerami tel. 33 828 01 34, 33 828 01 43.

Od 2016 r., z dofinansowaniem gminy Skoczów, wy­eliminowano już 443 starych kotłów – tzw. „kopciuchów”. Łączna kwota dotacji prze­znaczonych przez gminę Skoczów na ten cel sięga już niemal 2 mln zł.

źródło: ox.pl
dodał: red
Skoczów - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: