Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Członkowie Zarządu podzielili między siebie zadania

W poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r. Komitety Wyborcze Wyborców: „Porozumienie dla Samorządów”, „Samorządowcy Powiatu Cieszyńskiego”, „Partnerstwo dla Powiatu” oraz „Bezpartyjni Samorządowcy” zawarli umowę koalicyjną, na mocy, której przez kolejne 5 lat Powiat Cieszyński będzie zarządzany wspólnie przez te ugrupowania. Dzięki zawartemu porozumieniu powstała koalicja, która uzyskała większość w Radzie Powiatu Cieszyńskiego, aktualnie ma 15 z 29 mandatów.

Przypomnijmy — we wtorek, 7 maja 2024 r. na mocy wcześniej zawartej umowy koalicyjnej, podczas I Sesji Rady Powiatu tej kadencji Starostą Cieszyńskim została wybrana Janina Żagan. Na wniosek nowo wybranej Starosty – w skład Zarządu weszli: Mieczysław Szczurek (Wicestarosta), Beata Macura (Członkini), Jerzy Pilch (Członek) oraz Marcin Ślęk (Członek).

W czwartek, 9 maja 2024 r. Zarząd dokonał podziału zadań pomiędzy Członkami. - Wydaje mi się, że jest to sprawa dość dobrze rozstrzygnięta, ponieważ osoby, które mają przypisane konkretne tematy, są doświadczonymi i kompetentnymi samorządowcami. Wiem, że dobrze wywiążą się z powierzonych im zadań, mówi Janina Żagan, Starosta Cieszyński.

Janina Żagan, Starosta Cieszyński merytorycznie nadzoruje i kontroluje działania: Stanowiska ds. Skarg i Kontroli, Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Audytora Wewnętrznego, Inspektora Ochrony Danych, Geologa Powiatowego, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, organizacji powiatowego transportu zbiorowego oraz pozostałe zadania Biura Transportu i Organizacji Ruchu z uwzględnieniem przepisów o elektromobilności, Wydziału Edukacji i jednostek organizacyjnych oświaty (szkół i placówek oświatowo-wychowawczych), Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Stanowiska ds. Kontaktu z Mediami.

Wicestarosta Mieczysław Szczurek merytorycznie nadzoruje i kontroluje działania: Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Inwestycji, Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej.

Członek Zarządu Beata Macura merytorycznie nadzoruje i kontroluje działania: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym organizację systemu pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz pozostałych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (domów pomocy społecznej i domów dziecka), Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydziału Kultury, Sportu, Turystki i Organizacji Pozarządowych, Stanowiska ds. Promocji Zdrowia, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w zakresie Promocji powiatu.

Członek Zarządu Jerzy Pilch merytorycznie kontroluje i nadzoruje działania: Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, Wydziału Komunikacji oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Członek Zarządu Marcin Ślęk merytorycznie nadzoruje i kontroluje działania: Wydziału Nieruchomości, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz koordynuje działania: Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

 

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: