Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Skoczów

Inwestycje 2022 roku

Skoczów znajduje się w momencie przełomowym, w przededniu wyzwań, które na lata określą jego pozycję w zmieniającym się oto­czeniu. Nie zatrzymujemy się. Nie myślimy o tym co było, tylko co wciąż przed nami. Jednym z impulsów będzie dla nas z pewnością nowa perspektywa unijna i duże pieniądze, które mogą do nas tra­fić, jeśli będziemy odpowiednio przygotowani.

W uchwalonym pod koniec grudnia budżecie gminy Skoczów na 2022 rok zaplanowano na inwestycje 20 716 644 zł. Blisko połowę tej kwoty, bo 9 988 564 zł stanowią środki zewnętrze, po które skoczow­ski samorząd skutecznie i umiejętnie sięga. Jakie ważne dla miesz­kańców zadania zaplanowano w budżecie na 2022 rok? Dlaczego można mieć nadzieję, że finalnie wydatki na inwestycje będą więk­sze od zamierzonych? Odpowiedzi na te i inne inwestycyjne pytania szukamy w rozmowie z burmistrzem Skoczowa Mirosławem Sitko.

 

– Patrząc na planowane wydatki inwestycyjne od razu rzuca się w oczy fakt, że największą ich część, wynoszącą 13,5 miliona zł, przewidziano na zadania związane z budynkami służącymi gmin­nej oświacie. Dlaczego właśnie szkolnictwo jest inwestycyjnym priorytetem skoczowskiego samorządu?

– To nie jest do końca tak. Staramy się sięgać po środki finansowe tam gdzie mamy największe szanse je pozyskać. Jest dla mnie kwestią całkowi­cie oczywistą, że inwestycje w rozwój młodego pokolenia to rzecz absolutnie fundamentalna. I dlatego od lat staramy się stwarzać warunki poprawiające pod­stawy materialne edukacji w gminnych przedszkolach i szkołach. Stąd też decy­zje dotyczące dwóch bardzo ważnych i kosztownych inwestycji, jakie znalazły się w tegorocznym budżecie. Pierwsza z nich to budowa sali sportowej przy Szkole Pod­stawowej nr 8 w Skoczowie wraz z pełnym zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem, który sprawi, że z uczniowie „ósemki” i nie tylko będą mogli korzystać z nowej sali bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Młode pokolenie potrzebuje uprawiać sport i z roku na rok notujemy coraz większe zainteresowanie różnymi formami kultury sportowej. Szacujemy, że nowa sala gimnastyczna będzie nas kosztować 10 milionów zł, z czego aż 9 milionów zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków zewnętrznych z pro­gramu Polski Ład. Obecnie kończymy przygotowania do przetargu. To będzie największa sala sportowa w Skoczowie, która z jednej strony stanowić będzie doskonałe zaplecze dla uczniów SP nr 8, a z drugiej strony jest pomyślana tak, aby mogła funkcjonować niezależnie od szkoły z możliwością ewentualnej rozbudowy o widownię. Biorąc pod uwagę wielkość tej sali, takie rozwiązanie wydaje się godne rozważenia. Druga duża, tegoroczna inwestycja oświatowa to kontynuacja budowy 3-oddziałowego przedszkola na ulicy Południowej w Skoczowie. Na to zadanie na ten rok przewidzieliśmy w budżecie 3,5 milio­na zł. Jest to inwestycja, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych w wysokości 4 mln zł. Przewiduję, że przedszkole powinno działać od września. Oddanie do użytku tego przedszkola powin­no ostatecznie rozwiązać problemy ze znalezieniem przez rodziców wolnego miejsca w przedszkolu na terenie miasta. Na razie wszystko wskazuje na to, że inflacja i perturbacje na rynku materiałów budowlanych nie powinny spo­wodować opóźnienia. Jeśli tak się stanie, to od 1 września będzie mieć trzy dodatkowe, nowocześnie wyposażone oddziały przedszkolne z nowym za­pleczem kuchennym pozwalającym dodatkowo obsłużyć „stare” przedszkole, w którym unikniemy konieczności nadającej się do pilnego remontu kuchni.

– Niemal wszystkich mieszkańców – i to zarówno kierowców, jak i pieszych – interesuje stan dróg. A te prezentują się tym lepiej, im bardziej się o nie dba, czyli inwestuje w ich remonty, modernizacje, rozbudowy. W skoczowskim budżecie na rok 2022 na drogi zapla­nowano spore nakłady, ale jak wyglądają szczegóły inwestycyjnych wydatków na ten cel?

– Od kilku lat na drogi przeznaczamy spore pieniądze i w tym roku jest po­dobnie, gdyż na te inwestycje przewidzieliśmy w budżecie prawie 2,6 miliona zł. Sporą część tych pieniędzy – 715 tysięcy zł z własnych funduszy oraz 357 tysięcy zł ze środków zewnętrznych – przeznaczymy na remont ulicy Wspólnej w Skoczowie. To praktycznie ostatnia z ulic jaka została nam do zmoderni­zowania na Kaplicówce. Prócz tego przymierzamy się w tym roku do prze­budowy takich ulic, jak: Podkępie, Powstańców Śląskich, Łęgowa i Parkowa. To ostatnia grupa ulic wewnątrzosiedlowych po tej stronie Bładnicy, które są w bardzo złym stanie technicznym. Każda ulica, droga to także infrastruktu­ra podziemna. Obecnie jest tam wymieniana sieć wodociągowa, gazownicza i kanalizacyjna, a na końcu przyjdzie czas na asfalt i chodniki. Przy okazji chcemy tam kilka rzeczy uporządkować, na przykład połączyć ulicę Parko­wą z ulicą Łęgową, co znacznie skróci wyjazd z osiedla oraz usprawni ruch samochodowy od kościoła katolickiego nad Bładnicą. Tegoroczny budżet przewiduje również przebudowę ulic: Wiślańskiej (od stacji Crab), Starej Drogi (od granicy działki nr 306/14), Ks. Mocko i Targowej (w rejonie przedszkola publicznego) oraz ulicy Jodłowej. Zamierzamy również zrealizować w poro­zumieniu z Chybiem przebudowę mostu na dojeździe do ulicy Iglastej w Ki­czycach. W części sołectw planujemy montaż oświetlenia ulicznego typu LED solarnego. To tyle jeśli chodzi o inwestycje na drogach gminnych. Ale nie tylko na nich się skupimy. Pod sam koniec 2021 roku podpisałem umowę na wy­konanie dokumentacji estakady będącej kluczową częścią przebudowy węzła drogowego na skrzyżowaniu Drogi Krajowej 81 z ulicą Bielską. Na to zadanie przeznaczamy niemal 1,8 miliona zł. Tradycyjnie będziemy też partycypować w remontach dróg powiatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Na ten cel chcemy wydać blisko pół miliona zł – w tym na moder­nizację ulicy Dębowieckiej w Ochabach oraz kontynuację remontu nawierzch­ni ulicy Dolny Bór w Skoczowie.

– Wspomniana wcześniej budo­wa sali sportowej przy SP nr 8 choć służyć będzie fizycznemu rozwojowi młodych mieszkańców Skoczowa, formalnie jest inwestycją oświato­wą. Ale w gminnym budżecie na 2022 rok znaleźć można kilka innych za­dań o charakterze sportowo-rekre­acyjnym, a ich łączny koszt wyniesie niemal 700 tysięcy zł. Widać z tego, że w Skoczowie stare powiedzenie: „W zdrowym ciele zdrowy duch” jest ciągle aktualne.

– Powiem więcej: w obecnych, pande­micznych czasach, gdy zarówno dzieci i młodzież, jak i starsze pokolenia skoczo­wian siłą rzeczy wiele czasu spędzają siedząc przed komputerami, ta stara prawda jest szczególnie istotna. Ruch, rekreacja i wypoczynek na świeżym po­wietrzu są dzisiaj jeszcze ważniejsze niż kilka czy kilkanaście lat temu. Dlatego też nie zapominamy o inwestycjach, które wesprą fizyczny rozwój młodych, ale i osób starszych. W tym roku zaplanowaliśmy cztery tego typu zadania. Największe z nich – i najkosztowniejsze – to budowa pumptracku oraz placu zabaw z prawdziwego zdarzenia pomiędzy ulicami Ks. Mocko i Wiślańską. Za­planowaliśmy w budżecie kwotę 550 tysięcy zł, ale można powiedzieć, że jest to kwota na otwarcie, ponieważ planowany zakres jest bardzo duży i trzeba będzie go podzielić na etapy pozwalające oddawanie sukcesywnie kolejnych fragmentów placu zabaw. Trzeba zauważyć, że w Skoczowie nie ma placu zabaw z prawdziwego zdarzenia, które w mniejszej lub większej skali można zobaczyć w okolicznych gminach, z którego będzie mogła korzystać zarów­no młodzież, jak i młodzież młodsza oraz małe dzieci, które będą się mogły bezpiecznie bawić. Chcemy też przygotować się do budowy i modernizacji na terenie gminy Skoczów kolejnych odcinków tras rowerowych oraz przygoto­wać projekt techniczny budowy bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim a także uzupełnienia bazy sportowej i rekreacyjnej w pobliżu parku im. Pawła Tendery w obrębie boiska byłego Gimnazjum nr 2 w Skoczowie.

– W tegorocznym budżecie gminy Skoczów jest także sporo za­dań o mniejszym kalibrze finansowym. Czy oznacza to, że są one mniej ważne od inwestycji wartych „ciężkie” miliony?

– Absolutnie nie! To, że na coś planujemy wydać nieco mniej pieniędzy, absolutnie nie oznacza, że jest to mniej ważne dla samorządu oraz dla miesz­kańców. Najlepszym tego przykładem jest plan ograniczenia niskiej emisji, czyli mówiąc językiem laika, program dofinansowania wymiany starych ko­tłów grzewczych na nowe, ekologiczne. Chcę tu podkreślić, że dofinansowuje­my wyłącznie wymianę starych kotłów na kotły gazowe lub pompy ciepła. Na ten cel zapisaliśmy w budżecie 250 tysięcy zł, ale jeśli zgłoszeń będzie dużo, będę rekomendował Radzie Miejskiej proporcjonalne zwiększenie tej kwoty.

Celem jest oczywiście poprawa jakości powietrza którym oddychamy. Inny przykład, to program Cyfrowa gmina, dzięki któremu znacząco poprawimy możliwość kontaktu mieszkańców z Urzędem Gminy za pośrednictwem In­ternetu. Na przykład każdy mieszkaniec będzie mógł internetowo sprawdzić stan swoich zobowiązań finansowych wobec samorządu oraz internetowo te zobowiązania regulować. Ale takich mniej ważących ekonomicznie lecz waż­nych dla gminy wydatków można w budżecie na 2022 rok znaleźć więcej. Na przykład 200 tysięcy zł zapisaliśmy w budżecie na rozbudowę sieci wodocią­gowej w naszej gminie, 150 tysięcy zł chcemy wydać na projekty techniczne termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i tyle samo na wykupy nieruchomości i odszkodowania związanie z ważnymi zadaniami. W budże­cie na 2022 rok, 20 tysięcy zł przewidzieliśmy na wymianę pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale, 17 500 zł na zakup garażu blaszane­go w sołectwie Kiczyce oraz 30 tysięcy zł na projekt techniczny wykorzystania w Skoczowie energii słonecznej. Wspomniane kwoty nie są być może zawrot­ne, ale inwestycje jakich dotyczą, są dla nas bardzo istotne.

– Podczas sesji budżetowej podkreślał Pan, że gminny budżet to żywy organizm, który ulega naturalnym modyfikacjom. Czy jest szansa na to, że w 2022 roku inwestycji będzie więcej, niż zakładają budżetowe wydatki uchwalone pod koniec 2021 roku?

– Nie chcę epatować cyframi, ponieważ kto mnie zna ten wie, że jestem do bólu realistą ale powiem, że tegoroczny budżet inwestycyjny może osią­gnąć nawet 50 mln zł. Oczywiście nie wszystkie inwestycje zakończą się w jednym roku i będą kontynuowane w kolejnych latach, a warunkiem ich wpisania do budżetu jest skuteczne pozyskiwanie dofinansowań z pro­gramów zarówno unijnych, jak i rządowych na które obecnie są najlepsze warunki. Jednak uchwalany w danej chwili budżet nie może przewidywać wszystkich inwestycji, które chcemy i które może się nam udać zrealizować w obecnym roku i w kolejnych latach. Między innymi dlatego, że w przygo­towanym budżecie uwzględniliśmy tylko środki, jakie otrzymaliśmy w pierw­szym etapie programu Polski Ład, a drugi nabór wniosków do tego programu trwa do 15 lutego. Zamierzamy w tym drugim etapie zgłosić trzy inwestycje. Pierwsza z nich, to przebudowa budynku po byłym Gimnazjum nr 2 przy ulicy Bielskiej 17 na cele opieki społecznej i opieki nad seniorami. Druga inwesty­cja, na jaką będziemy starali się pozyskać fundusze z Polskiego Ładu, będzie budowa świetlicy z funkcją sportową przy Szkole Podstawowej w Kiczycach, a trzecie zadanie, to budowa kanalizacji w Kowalach z wykonaniem sieci w kierunku Pierśćca. Inwestycje te w sumie są wycenione na około 20 milio­nów zł, ale ich póki co w naszym budżecie nie ma. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że w Polskim Ładzie poziom dofinansowania takich inwestycji jest na poziomie 90 i więcej procent, to jeżeli jeden lub więcej naszych projek­tów zostaną w tym projekcie uwzględnione, z pewnością znajdziemy środki własne na ten cel i podejmiemy się ich realizacji. Bo, szczerze mówiąc przy tak dużej skali dofinansowania i tak znaczącej wadze tych zadań, nieskorzystanie z takiej szansy mogłoby wręcz zostać uznane za marnotrawstwo.

– Dziękujemy za rozmowę.

 

źródło: ox.pl
dodał: red
Skoczów - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: