Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Komunikat Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1219 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021–2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ww. dokumentami:

 • w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 33 47 77 426,
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
  w Cieszynie: https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykuly/131/informacje-o-srodowisku

 Uwagi i wnioski można składać od dnia 12.02.2021 r. do dnia 05.03.2021 r.:

 • drogą elektroniczną na adres: ws@powiat.cieszyn.pl;
 • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
  43-400 Cieszyn,
 • ustnie w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
  w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 33 47 77 426.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: