Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Oświadczenie Przewodniczącego Rady Powiatu w związku z wygaszeniem mandatu radnej Pani Beaty Macury

W okresie ostatnich kilku miesięcy pojawiło się wiele wypowiedzi, pytań, interpelacji, oświadczeń, zarówno pisemnych jak i ustnych związanych z wygaszeniem mandatu radnej Pani Beaty Macury.

W większości z nich znalazły się w stosunku do mnie jako przewodniczącego rady i do Starosty Pana Mieczysława Szczurka, zarzuty działania na szkodę byłej radnej. Co więcej, sama zainteresowana w piśmie z dnia 10 stycznia tego roku przypisywała nam ograniczenie praw i utrudnianie wykonywania mandatu radnej.
Jestem przekonany, że najlepszym wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości będzie przytoczenie faktów jakie miały miejsce, okoliczności jakie im towarzyszyły oraz skutków jakie wywołały.

1. W dniu 30 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Cieszynie, II Wydział Karny wydał wyrok skazujący wobec Beaty Macury, która została uznana winną popełnienia przestępstw z art. 228 §4 i art. 270 §1 k.k. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Karny Odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, tym samym wyrok stał się prawomocny i wykonalny w dniu 16 czerwca 2020 r.
2. Konsekwencją wyroku była utrata w dniu 16 czerwca 2020 r. mandatu radnej Powiatu Cieszyńskiego przez Panią Beatę Macurę wybranej w okręgu wyborczym nr 5 (Skoczów) z listy nr 10 zgłoszonej przez KW Prawo i Sprawiedliwość. Wygaśnięcie mandatu nastąpiło w dniu uprawomocnienia wyroku, a nie jak uważają niektórzy radni i sama zainteresowana, w dniu podania tego do publicznej wiadomości i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym przez Komisarza Wyborczego.
3. W następstwie wygaśnięcia mandatu radnej Beaty Macury, Rada Powiatu na XX sesji w dniu 25 sierpnia 2020 r. zmieniła skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisji Środowiska i Rolnictwa poprzez usunięcie radnej ze składu wymienionych komisji. Pragnę podkreślić, że w trakcie głosowania uchwał w sprawie zmiany składu komisji nikt z radnych nie głosował przeciw.
4. Starosta Cieszyński w dniu 31 sierpnia 2020 r. wydał kierownikom komórek organizacyjnych starostwa dyspozycję wstrzymania naliczania i wypłacania diety za sierpień 2020 r. i kolejne następne miesiące oraz polecił dokonanie blokady konta użytkownika – Beaty Macury w systemie informatycznym e-Sesja w celu uniemożliwienia nieuprawnionego uczestnictwa w zdalnych sesjach.
5. Pani Beata Macura w pismach z dnia 16 września i 13 listopada ubiegłego roku skierowanych do przewodniczącego Rady zażądała natychmiastowego odblokowania konta w systemie e-Sesja i zapłaty należnych diet. Zagroziła równocześnie, że niespełnienie żądań spowoduje zawiadomienie prokuratury o popełnienie przeze mnie czynu określonego w art. 231 §1 k.k.
6. W interpelacji z dnia 1 grudnia 2020 r. radny Pan Tadeusz Mendrek pytał o przyczyny braku działań władz powiatu zmierzających do uzupełnienia składu Rady. Stwierdził też, że stan bezczynności utrwala korzystną sytuację dla rządzącej powiatem koalicji. Oświadczam, że brak działań władz powiatu nie był zamierzony. Ani starosta, ani przewodniczący Rady nie powstrzymywali się od działania, które na podstawie przepisów powinni podejmować – co można by określić bezczynnością – ponieważ takie przepisy nie istnieją.
7. W czasie XXIV sesji Rady w dniu 28 grudnia 2020 r. wiceprzewodniczący Rady Pan Janusz Król pytał czy liczba radnych powiatu uległa zmniejszeniu z 29 do 28 radnych oraz na jakiej podstawie wstrzymano wypłatę diety radnej Beacie Macurze i uniemożliwiono jej udział w sesjach poprzez blokadę dostępu do systemu e-Sesja.
8. W trakcie XXIV sesji w dniu 28 grudnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego – z ponad półrocznym opóźnieniem – wpłynął odpis orzeczenia Sądu Rejonowego w Cieszynie, II Wydziału Karnego z dnia 30 grudnia 2019 r. z klauzulą prawomocności odnośnie skazanej Beaty Macury. W podobnym terminie odpis dotarł do Komisarza Wyborczego w Bielsku- Białej.
9. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. pod poz. 218 zostało opublikowane Obwieszczenie nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II w sprawie wygaśnięcia w dniu 16 czerwca 2020 r. mandatu radnej Powiatu Cieszyńskiego Beaty Macury. Obwieszczenie zostało podane publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
10. W dniu 10 stycznia 2020 r., (3 dni po opublikowaniu obwieszczenia) Pani Beata Macura kieruje pismo do przewodniczącego Rady Powiatu z podaniem do wiadomości Starosty i radnych powiatowych, w którym uważa, że utrudnianie i ograniczanie jej praw wynikających z pełnionej przez nią funkcji jest krzywdzące i nie jest zgodne z prawem oraz nosi znamiona przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, w tym przypadku Starostę Powiatu Cieszyńskiego.
11. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia
2021 r. pod poz. 494 zostało opublikowane Postanowienie nr 4 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu Cieszyńskiego i wstąpieniu na wakujący mandat Pana Czesława Chrapka.
12. W dniu 26 stycznia 2020 r. radny Pan Tadeusz Mendrek w wygłoszonym oświadczeniu poinformował, cytuję: w dniu 14 stycznia 2021 roku wystąpiłem pisemnie do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej z wnioskiem o podjęcie stosownych działań, aby tę nienormalną sytuację ostatecznie zakończyć. Dzisiejsze ślubowanie nowego radnego jest symptomatyczne. Oświadczam, że pismo radnego Pana Tadeusza Mendrka, nie miało żadnego wpływu – jak to określa – na ostateczne zakończenie nienormalnej sytuacji, ponieważ dziewięć dni wcześniej Komisarz Wyborczy wydał oświadczenie w sprawie wygaszenia mandatu Pani Beaty Macury.
13. W czasie XXV sesji w dniu 26 stycznia 2020 r. radna Pani Grażyna Krehut skierowała do przewodniczącego Rady pytanie: czy działania Pana Starosty, w stosunku do Pani Beaty Macury były zgodne z przepisami? Uchyliłem się od odpowiedzi uznając, że nie jest rolą przewodniczącego udzielanie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie.
14. Pismem z dnia 27 stycznia 2020 r., Starosta wezwał Panią Beatę Macurę do zwrotu nienależnie pobranej diety w wysokości 2 029,06 zł, w terminie 7 dni od skutecznego powiadomienia. Termin ten minął 11 lutego. Do chwili obecnej należność ta nie wpłynęła na rachunek bankowy powiatu.
15. Radna Pani Grażyna Krehut, w dniu 28 stycznia 2020 r. ponownie zwróciła się do przewodniczącego Rady z pytaniem, cytuję: Czy działanie Starosty polegające na ograniczeniu do programu e-Sesja Pani Beaty Macura było zgodne z literą prawa/przepisami prawa? Pytanie przekierowałem do Pana Starosty.

Oświadczam, że w przedstawionej sprawie rzetelnie i bezstronnie wykonywałem obowiązki przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego, nie przekroczyłem swoich uprawnień, nie powstrzymywałem się od działań, które na podstawie przepisów prawą powinny być podjęte, a te podejmowane, wykonywałem z należytą starannością.

Stanisław Kubicius, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego 

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: