Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Powiat Cieszyński z Certyfikatem „Systemu Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”

Powiat Cieszyński zakończył uczestnictwo w projekcie zatytułowanym „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”, uzyskując stosowny certyfikat.  - Jesteśmy jednym z pierwszych samorządów umiejących posługiwać się nowym narzędziem. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym, Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich, informuje Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.

 

Działania realizowane w ramach wyżej wymienionego przeze mnie projektu polegały na podniesieniu kompetencji kadry w zakresie możliwości wykorzystywania Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) w praktyce. Szkolenia prowadzili eksperci Związku Powiatów Polskich, dodaje Starosta.

SMUP to nowoczesny portal statystyczny prezentujący dane o usługach publicznych realizowanych w JST. Dane zawarte w portalu mają charakter publiczny i dotyczą każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Co istotne, dotychczas w Polsce nie było spójnego systemu monitorowania usług publicznych, który umożliwiałby każdemu zainteresowanemu podmiotowi na szybkie uzyskanie kompleksowej informacji na temat ilości, jakości, dostępności i efektywności finansowej realizowanych przez niego usług publicznych.

Obecnie, dzięki SMUP, podmioty odpowiedzialne za dostarczanie usług publicznych mają dostęp do narzędzia, które udostępnia informacje wspierające podejmowanie decyzji zarządczych, ułatwia pomiar ich efektów, a także prowadzenie badań porównawczych służących poprawie jakości usług na poziomie danej Jednostki Samorządu Terytorialnej (JST)

W tym właśnie celu powstał System Monitorowania Usług Publicznych, którego głównym zadaniem jest zapewnienie zintegrowanych, wysokiej jakości danych, które pozwalają na optymalizację procesu świadczenia usług publicznych. System umożliwia również ocenę realizowanych usług własnych według szeregu wskaźników, w tym w porównaniu z samorządami sąsiednimi i samorządami z grupy porównawczej.

Informacja o faktach, zawarta w SMUP, pozwala na podejmowanie decyzji kluczowych dla zapewnienia coraz wyższej jakości i efektywności świadczonych usług publicznych. Analiza wyników generowanych z systemu umożliwia podejmowanie decyzji zgodnie z podejściem opartym o wymierne dane.

Pośrednio system ułatwia współudział społeczny w procesie planowania i gospodarowania środkami publicznymi – poprzez udostępnienie informacji o efektach świadczenia usług i nakładach na ten cel. W ten sposób przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Przeprowadzenie diagnozy sytuacji wyjściowej w JST przy wykorzystaniu systemu dostarcza wiedzy na temat świadczonych usług. To właśnie ta informacja o silnych i słabych stronach świadczenia usług jest punktem wyjścia do wskazania obszarów problemowych. Ich analiza prowadzi do wyboru priorytetów, które mogą być przedmiotem działań naprawczych w danej JST. Po ich wdrożeniu można dokonać kolejnej oceny w zakresie zmian, jakie nastąpiły w systemie świadczenia usług publicznych.

Szkolenia, w których wzięli udział przedstawiciele Powiatu Cieszyńskiego, dotyczyły przedstawienia możliwości posługiwania się systemem. Udział w nich pomoże naszym pracownikom lepiej wykorzystywać potencjał nowo powstałego portalu, szczególnie w zakresie dokonywania analizy skuteczności dostarczania usług przez swoją JST. Szkolenie miało również na celu podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania informacji statystycznych w codziennej pracy. W kolejnych latach ułatwi to również wykorzystanie systemu SMUP do poprawy zarządzania kolejnymi usługami, kończy Włodarz Powiatu.

Projekt pod nazwą „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.18 POWER.

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: