Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Nowy instrument realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie: Wsparcie dla DPS-ów i instytucji wspierania rodziny

Informujemy, iż z dniem 08.08.2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o zwrot części lub całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy w Domach Pomocy Społecznej i jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Termin składania wniosków: od 08.08.2022 do 19.08.2022

Zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne może otrzymać:

 • podmiot prowadzący dom pomocy społecznej, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz
      z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079), zwany dalej „podmiotem prowadzącym DPS”;
      jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447). zwana dalej „jednostką organizacyjną WRiPZ”,

 

 • którzy zatrudnią skierowane osoby bezrobotne lub poszukujące pracy przez okres
  do 12 miesięcy.

Wysokość zwrotu kosztów jest ustalana w umowie, nie może przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podmiot prowadzący DPS lub jednostka organizacyjna WRiPZ, ubiegając się o zwrot kosztów, składa wniosek do wybranego powiatowego urzędu pracy. Do wniosku, wnioskodawca dołącza:

   

 • oświadczenie o niezaleganiu w dniu jego złożenia z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i łat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych oraz innych danin publicznych (załącznik nr 1)
 • Oświadczenie o pomocy de minimis (załącznik nr 2);
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3);
 • Informacja RODO (załącznik nr 4).

  Załączniki są integralną częścią wniosku.

  Podmiot prowadzący DPS lub jednostka organizacyjna WRiPZ nie może wystąpić z wnioskiem o zwrot kosztów na pracownika, który w okresie ostatnich 6 miesięcy był zatrudniony w tym domu pomocy społecznej albo w tej jednostce organizacyjnej WRiPZ.

  Podmiot prowadzący DPS albo jednostka organizacyjna WRiPZ są obowiązane do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy przez okres wynikający z zawartej umowy.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy w trakcie okresu objętego zwrotem kosztów, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego lub poszukującego pracy (art. 51 ust. 8).

  W sytuacji odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego lub poszukującego pracy przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny lub poszukujący pracy, pozostawał w zatrudnieniu (art. 51 ust. 9).

  Pomoc w formie zwrotu części albo całości kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Aktualny wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie www.cieszyn.praca.gov.pl, w zakładce „Dokumenty do pobrania"/Zwrot kosztów zatrudnienia dla jednostek prowadzących DPS i jednostek organizacyjnych WRiPZ.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie

  pod numerami telefonów: 33 858 63 16 lub 33 858 63 29.

   

  Podstawa prawna:

  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poza. 690 z późn. zm.) – art. 57a
źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: