Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Program wyrównywania różnic między regionami w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, że projekty w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami” w roku 2023 będą przyjmowane do dnia 27 stycznia 2023 roku do godziny 15:30. Projekty należy składać w sekretariacie PCPR w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pokój 117.

Szczegółowe informacje na temat ww. programu znajdują się w zakładce Dział Rehabilitacji Społecznej dostępne pod adresem Program Wyrównywania różnic między regionami III oraz na stronie PFRON pod adresem Program wyrównywania różnic między regionami III 

W 2023 ROKU DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W POWIECIE CIESZYŃSKIM MOGĄ BYĆ OBJĘTE, W RAMACH:

OBSZARU B:

(likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – część kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Adresatami programu mogą być: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

Warunkiem uczestnictwa w programie jest udokumentowanie potrzeby likwidacji barier
w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Warunki brzegowe w 2023 roku: do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Intensywność pomocy w 2023 roku: 30%.

OBSZARU C:

(tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

Warunkiem uczestnictwa w programie jest zgłoszenie i udokumentowanie wykonalności projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych;

Warunki brzegowe w 2023 roku: do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

Intensywność pomocy w 2023 roku: 45 %.

OBSZARU D:

(likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu mogą być: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe albo jednostki samorządu terytorialnego, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby
z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

Warunkiem uczestnictwa w programie jest udokumentowanie potrzeby likwidacji barier transportowych.

Warunki brzegowe w 2023 roku: na likwidację barier transportowych do:

135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

330.000,00 zł dla autobusów;

Intensywność pomocy w 2023 roku: w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 70%

w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 80%

OBSZAR F

(tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) - cześć kosztów utworzenia nowego lub remont albo modernizacja istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacje lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia)

Adresatami programu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest brak warsztatu terapii zajęciowej albo występowanie zagrożenia degradacją infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Warunki brzegowe w 2023 roku: do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16 500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Uwaga! Wnioski w ramach obszarów A i E składa się bezpośrednio do Oddziału PFRON w trybie ciągłym.

OBSZARU A:

(zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

Adresatami programu mogą być: zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

Dofinansowanie udzielane w ramach obszaru A programu stanowi uzupełnienie środków będących w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków. Wnioski składane do PFRON mogą obejmować inwestycje planowane do realizacji lub będące w trakcie realizacji.

Warunki brzegowe w 2023 roku: do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

Intensywność pomocy w 2023 roku: 30%.

OBSZAR E:

Możliwe jest również w ramach OBSZARU E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych)

Dofinansowaniem może być objęty wymagany wkład własny, lecz nie więcej niż 20%, kosztów realizacji projektu dotyczącego aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu mogą być: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest udokumentowanie potrzeby realizacji działań służących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych i przedłożenie w tym zakresie stosownego projektu;

Wysokość dofinansowania w ramach OBSZARU E – do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne musza stanowić 30% beneficjentów tego projektu.

Intensywność pomocy może stanowić maksymalnie 15%

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

Aby zagwarantować ujęcie wszystkich projektów dla obszarów B, C, D,
w wystąpieniu samorządu powiatowego do Funduszu, wyznacza się termin do składania projektów. Projekty składa się w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pokój 117 w terminie do 27 stycznia 2023 roku do godziny
 15.30.

Za datę złożenia projektu, również składanego drogą pocztową, uważa się datę wpływu do Realizatora.

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW JEST UDZIELANA W RAMACH ZASADY DE MINIMIS. 

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: