Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Skoczów

Ruszyła przebudowa ulicy Stalmacha!

Rozpoczęła się przebudowa ul. Stalmacha. 25 lutego plac budo­wy został przekazany wykonawcy. W ramach inwestycji gruntownie przebudowany zostanie odcinek o długości 0,6 km – od skrzyżowania z placem Stary Targ do skrzyżowania z ul. Wiślicką. Koszt zadania wy­niesie blisko 3,6 mln zł. Kwotę 2,85 mln zł zapłacą po połowie powiat cieszyński i gmina Skoczów. Przebudowę i budowę sieci wodociągowej sfinansuje w całości gestor sieci – Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej (ok. 0,58 mln zł). Natomiast pozostałe koszty (0,17 mln zł) – za przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej – poniesie Miejska Spółka SKO-EKO w Skoczowie.

Przekazaliśmy plac budowy pod remont kolejnego odcinka drogi powia­towej, tym razem ulicy Stalmacha w Skoczowie. Jest to odcinek drogi, z którego remontu cieszę się, ale równocześnie się go obawiam. Skoczów jest miastem kilkusetletnim, a dobrze pamiętam, jakie niespodzianki zdarzały nam się przy remoncie dróg w Cieszynie. Obawiam się, że możemy znaleźć niezaewidencjo­nowane sieci kolidujące ze sobą, tak więc proszę mi wierzyć, że będę naprawdę szczęśliwy i zadowolony, kiedy po kilku miesiącach uda nam się podpisać od­biór końcowy. I kiedy przekonam się, że wszystkie moje obawy udało się firmie zażegnać, remont przebiegł bezproblemowo, a nad zmodernizowanymi sie­ciami znajduje się gładka, równa warstwa asfaltu – mówi starosta cieszyński Mieczysław Szczurek.

Cieszę się, że doszło do realizacji tej inwestycji. Rodziła się ona w wielkich bólach, jeżeli chodzi o jej projektowanie. Pan starosta zwrócił uwagę na to, że w pasie drogowym jest mnóstwo instalacji podziemnych. Wszystkie będą mu­siały zostać przebudowane. Co więcej, musi zostać wybudowana nowa ka­nalizacja deszczowa – dodaje burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko. – Mu­szę podkreślić, że to ostatni odcinek drogi powiatowej do przebudowy w grani­cach miasta Skoczowa. Nie oznacza to jednak, że na terenie gminy nie ma już dróg powiatowych wymagających remontu. Do zrealizowania w tym zakresie jest jeszcze sporo zadań. Życzę wykonawcy, aby remont przebiegł sprawnie, po­nieważ jest to jedna z podstawowych arterii komunikacyjnych naszego miasta. Wszelkie utrudnienia będą dosyć uciążliwe dla mieszkańców i kierowców.

Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicz­nych w Cieszynie.

Zasadniczo będzie to remont po istniejącym śladzie. Planowana jest zmia­na konstrukcji jezdni, remont chodnika i pobocza. Wykonany zostanie remont kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujących sieci obcych. Ponadto, w ramach zadania drogowego, zrealizowana zostanie przebudowa sieci wo­dociągowej oraz odcinka kanalizacji sanitarnej. Uwzględniając zurbanizowanie terenu, jak również gęstą sieć uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w dro­dze, na pewno będzie to trudna realizacyjne inwestycja. Zatem liczymy na dużą wyrozumiałość mieszkańców, jak i użytkowników drogi podczas prowadzenia tego trudnego zadania – mówi Magdalena Suchanek-Kowalska, dyrektor PZDP w Cieszynie.

Planowany termin zakończenia zadania to koniec listopada 2021 r. Na czas prowadzenia początkowych etapów prac na ul. Stalmacha wpro­wadzony zostanie ruch jednokierunkowy (od placu Stary Targ w kierunku skrzyżowania z ul. Wiślicką), wraz z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Natomiast powrót (zgodnie z przedstawioną mapką) odbywać się będzie objazdem przez miejscowości: Simoradz, Dębowiec, Iskrzyczyn i Między­świeć. Objazd poprowadzony został drogami, które są w stanie przejąć ruch samochodowy ze zwiększonym tonażem, zapobiegając degradacji pozosta­łych dróg. Wykonanie ostatniej warstwy jezdni, skrzyżowań i zjazdów oraz innych robót szybko postępujących będzie wymagało całkowitego zamknię­cia remontowanego odcinka. Informacje o planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją inwestycji będą pojawiać się na bieżąco na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Zarządu Dróg Pu­blicznych w Cieszynie, jak również Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

źródło: ox.pl
dodał: red
Skoczów - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: