Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Starostwo Powiatowe w Cieszynie poszukuje lekarza-koronera!

Powiat Cieszyński zaprasza do złożenia oferty na „świadczenie usługi stwierdzenia zgonu, ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Cieszyńskiego".
  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu, ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz.1947) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 03.08.1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz. U. z 1961 r. nr 39, poz. 202), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.02.2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1085 t.j.).

  1. Istotne warunki realizacji zamówienia:

1Zamawiający zleci usługę wyłącznie w sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu i ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu nie będą zobowiązane inne osoby zgodnie z przepisami prawa, w szczególności wyżej wskazanej ustawy i rozporządzenia.

2) Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Cieszyńskiego, na podstawie wezwania funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie lub innych upoważnionych instytucji, w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od powiadomienia

  1. Termin realizacji zamówienia: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

  1. podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.  U.  z 2022 r. poz. 633 z późn.zm), które zgodnie z przepisami prawa są uprawnione do wykonania ww. usługi;
  2. lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, niezależnie od rodzaju praktyki lekarskiej (indywidualna, indywidualna specjalistyczna) i zakładu opieki zdrowotnej, w którym pracuje (prywatny, publiczny, niepubliczny).

2) Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców.

3) Wykonawca powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.

  1. Kryteria wyboru oferty

1) Jedynym kryterium oceny propozycji ofertowej jest cena jednostkowa zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł).
Cena - 100%

2) Zaproponowana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena podana jest cena ostateczną i nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

  1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 21.03.2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, KANCELARIA.

  1. Informacje dodatkowe

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium oraz będzie odpowiadać wszystkim wymogom postawionym w zapytaniu ofertowym.

3)  O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

4) Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Katarzyna Stefka Naczelnik Wydziału Rady, Zarządu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, pokój 101, telefon 533 328 874, adres email: k.stefka@powiat.cieszyn.pl


Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - projekt umowy

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: