Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Skoczów

Szkoła w Pierśćcu ma nową pracownię

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu mogą już korzystać z zupełnie nowej pracowni przeznaczonej do nauki przedmiotów przyrodniczych. W ostatni czwartek października odbyło się oficjalne otwarcie sali, podczas którego uczniowie zaprezentowali zagadnienia, które teraz będą mogli jeszcze lepiej poznać.

Nową salę i występ pierścieckich uczniów podziwiali zaproszeni goście: burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa Rajmund De¬dio, zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki, wi¬ceprzewodnicząca rady i sołtys Pierśćca Monika Szyndler, przewodnicząca Komisji Oświaty przy radzie miejskiej Ma¬ria Sobik oraz dyrektor MZO Joanna Radwan-Kmiecik.

Remont pracowni możliwy był dzięki programowi „Zielona Pracownia”, który realizowany jest przez Wo¬jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W pierwszym etapie konkur¬su dotacyjnego udało się pozyskać kwotę 10 000 zł, a w drugim – dodatkowe 40 000 zł – co zapewniło pokrycie większości kosztów.

Zakres wykonanych prac był bardzo szeroki: od wymia¬ny wykładziny podłogowej, przez malowanie sali, wymia¬nę płytek przy stole do doświadczeń, wymianę umywalki, montaż klimatyzacji, aż po wymianę lamp. Salę wyposażono w zupełnie nowe meble – przeszklone witryny na pomoce dydaktyczne czy blat do doświadczeń uczniowskich. Pojawił się nowy sprzęt – monitor interaktywny, laptop i drukarka. Zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne – zestawy po¬trzebne do przeprowadzenia doświadczeń z różnych dzie¬dzin przyrody, mikroskopy czy gry edukacyjne.

Motywem przewodnim tej sali jest przyroda nasze¬go regionu, dlatego na ścianie znalazła się mapa polskiej części Śląska Cieszyńskiego, przekroje drzew oraz zdjęcia lokalnej fauny i flory.

Skoczowskie szkoły od 2018 r. pozyskują w ramach tego programu „Zielona Pracownia” fundusze pozwalają¬ce na aranżację atrakcyjnych klasopracowni. Udało się to już szkole w Ochabach, Kiczycach, szkole nr 3 w Skoczo¬wie oraz obecnie – szkole w Pierśćcu. Mamy nadzieję, że w placówkach w gminie Skoczów pojawią się kolejne takie pracownie. – Pani dyrektor Irena Krypczyk po prezentacji pracowni podzię¬kowała nam za dobrą współpracę w zakresie składania wnio¬sku o środki na to przedsięwzięcie, jednak my pomogliśmy tylko formalnie, a prawdziwe wyrazy uznania należą się pani dyrektor oraz – a w zasadzie przede wszystkim – wspaniałym nauczycielom zaangażowanym w tworzenie tej pracowni – paniom: Lucynie Krysta, Magdalenie Balickiej, Gabrieli Haręża, Jolancie Chmiel, Danucie Spratek, Violetcie Wlach, Iwonie Korus – podsumował zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki.

źródło: ox.pl
dodał:
Skoczów - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: