Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Sukces Powiatu Cieszyńskiego – 2 miejsce w kraju w Rankingu Gmin i Powiatów

Przypomnijmy, Powiat Cieszyński zajął drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2020 w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich.

Ranking Związku Powiatów Polskich stwarza możliwość porównania się z powiatami w całej Polsce, wymiany dobrych praktyk, jak również wskazuje pożądane przez mieszkańców kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Z województwa śląskiego, oprócz naszego Powiatu w tej samej kategorii rywalizowały jeszcze trzy inne: wodzisławski (czwarte miejsce), bielski (siódme miejsce) oraz żywiecki (dziesiąte).

Zdobyte, zaszczytne drugie miejsce jest wynikiem prowadzonych przez władze powiatu cieszyńskiego działań proinwestycyjnych oraz prorozwojowych. Z roku na rok podnoszona jest jakość bezpośredniej obsługi klientów. – Bardzo cieszę się, z zajętego miejsca. Porównując wyniki do zeszłego roku, ponownie znaleźliśmy się w ścisłej czołówce, obecnie jesteśmy drugim powiatem w Polsce. Wobec zeszłego roku „podskoczyliśmy” o jedno „oczko”. Co ważne - sukces osiągnęliśmy wspólnie wraz ze wspaniałym zespołem pracowników cieszyńskiego Starostwa oraz podległych jednostek organizacyjnych. Nasz Powiat cały czas się rozwija, wiemy, że przed nami kolejne wyzwania. Na ręce Pawła Lisowskiego, Starosty Słupskiego składam gratulacje i słowa uznania za zajęcie I miejsca w Rankingu, Powiat Słupski jest bowiem naszym partnerskim powiatem, mówi Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów jest jedyny w swoim rodzaju, gdyż ocenia samorządy pod kątem działania na rzecz mieszkańców. Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok. Jest bezpłatny i dobrowolny. Powiat Cieszyński oceniany był według 63 kryteriów ujętych w 10 grupach tematycznych. Powiat uzyskał 59 345 punktów (punktacja uzupełniona w 86%; 54 uzupełnionych kategorii na 63 możliwych).

Powiat Cieszyński w zdecydowanej większości kategorii zdobył maksymalną liczbę punktów. Docenione zostały działania Zarządu Powiatu w zakresie ilości pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych, za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych, za funkcjonujące strefy przemysłowe/strefy aktywności gospodarczej o powierzchni co najmniej 1 ha, izby gospodarcze/instytucje otoczenia biznesu/agencje wspierające rozwój przedsiębiorczości, za stronę www urzędu spełniającą standardy dostępności WCAG 2.0, za wielkości środków finansowych wydatkowanych na szkolenie kadry, za posiadanie w urzędzie rozwiązań ułatwiających kontakt z urzędem osób z dziećmi, za wdrażanie lub współfinansowanie programów związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, za pracownię informatyczną, za wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez NGO, za przeprowadzenie programu na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie danej JST, za promocję aktywnego stylu życia poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie wprowadziło na czas pandemii także rozwiązania ułatwiające kontakt z urzędem. – Urząd został przystosowany do zmieniających się warunków i obostrzeń.

Inwestycje były realizowane przez Powiat Cieszyński dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych - środki finansowe zostały przeznaczone na remonty i przebudowę niektórych dróg powiatowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków unijnych - wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, do których trafiły zestawy komputerowe.

Powiat Cieszyński świadczył również nieodpłatną pomoc prawną. Władze Powiatu kładą nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez doposażanie pracowni, wprowadzanie innowacyjnych modeli kształcenia, nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami.

Wybrane inwestycje drogowe

W roku 2020 pomimo pandemii Powiat Cieszyński zrealizował wiele ważnych inwestycji m.in. rozbudowa drogi powiatowej ul. Długiej w Hażlachu - wartość zadania wyniosła ok. 3,4 mln zł, z czego 1,76 mln zł tej kwoty brutto stanowi dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  Wkład własny Powiatu Cieszyńskiego do realizacji tego zadania wyniósł 1,64 mln zł, w tym pomoc finansowa Gminy Hażlach jako wkład własny była w wysokości 20%, natomiast pozostała wartość wkładu własnego Powiatu sfinansowana została środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, rozbudowa ul. Czarne w Wiśle, gdzie wartość inwestycji wyniosła ok. 18,2 mln zł, z czego ok. 9,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miasto Wisła zadeklarowało pomoc finansową w łącznej wysokości 2,1 mln zł, a pozostała kwota w wysokości 6,6 mln zł była wkładem własnym z budżetu Powiatu Cieszyńskiego, rozbudowę drogi powiatowej – ul. Góreckiej w Skoczowie - wartość zadania wyniosła ok. 9,5 mln zł, z czego 6,18 mln zł brutto stanowiło dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostały wkład własny w wysokości 3,32 mln zł został finansowany po połowie przez Powiat Cieszyński Gminę i Skoczów. W powyższej kwocie ujęto również środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości około 500 tys. zł. Powiat Cieszyński przy wsparciu finansowym ze strony Gminy Skoczów, zakończył realizację zadania polegającego na budowie nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach. - Wartość zadania wyniosła blisko 7,58 mln zł, z czego 3,79 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej, 25% stanowi pomoc finansowa Gminy Skoczów, pozostała kwota została sfinansowana z budżetu Powiatu,

Projekt wsparcia dla pieczy zastępczej w walce COVID19

Powiat Cieszyński w minionym roku zrealizował również projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Całość środków pozyskanych w ramach tego projektu to 1 059 505 zł. Z czego wydano na zakup sprzętu i oprogramowania 939 000 zł, na zakup środków ochronnych indywidualnej 49 505 zł oraz na zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny i izolatek 71 000 zł.

Wsparcie dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Powiat Cieszyński zakupił dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie aparat PCR przeznaczony do badań pod kątem zakażenia patogenem SARS-CoV-2.

Wsparcie finansowe modernizacji kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc

W 2019 roku władze Samorządu Województwa Śląskiego przyznały Szpitalowi dotację w wysokości 6 mln zł na powyższy cel. Stanowiło to 50% wartości prac. Warunkiem przyznanego wsparcia finansowego było jednak zabezpieczenie przez Powiat Cieszyński jako organu tworzącego, pozostałych 50% kosztów inwestycji, co zostało wykonane. Powiat Cieszyński w latach 2019-2020 przekazał 6 milionów zł na remont tzw. Pawilonu III. Wartość całej inwestycji wniosła ponad 15 milionów zł.

Wybrane inwestycje w powiatowych szkołach

Powiat Cieszyński zrealizował projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowalnych w Cieszynie", koszt robót budowlanych (2019 r. i 2020 r.) wyniósł 660.000 zł brutto.

Powiat Cieszyński zrealizował projekt "Modernizacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie", którego całkowity koszt zadania (2019 r. i 2020 r.) wyniósł 2.400.000 zł brutto.

Wybrane inwestycje w powiatowych domach pomocy społecznej

W roku 2020 wykonano remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i ocieplenia kominów na budynkach mieszkalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu za kwotę ponad 142 000 zł. W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Cieszynie wykonana została instalacja odgromowa za kwotę 19 482zł. W Domu Dziecka w Cieszynie zostało zaś wymienione ogrodzenie, na wykonanie, którego przeznaczono kwotę 16 900 zł.

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej "Feniks" przeprowadzono remont łazienek.

 

 

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: