Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

UWAGA! W dniach od 11.09.2023r. do 22.09.2023r. prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

W dniach od 11.09.2023r. do 22.09.2023r. prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminami!
 
Aktualny wniosek wraz z załącznikami, regulaminy oraz pozostałe dokumenty związane z naborem można pobrać tutaj.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniach od 11.09.2023r. do 22.09.2023r. przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Funduszu Pracy oraz Projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I)"
 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+) dla priorytetu: FESL.05.01- Aktywizacja zawodowa poprzez PUP dla działania: FESL.05.00-Fundusze Europejskie dla rynku pracy.

 Na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy kierowane będą w szczególności:

  1. osoby młode (osoby w wieku 18-29 lat), w tym w szczególności osoby z grupy NEET, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby pochodzenia migranckiego,
  2. osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.
  • kobiety,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027" udział osób młodych (18-29 lat) w formie wsparcia w ramach projektu poprzedzi ocena umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby uzupełnienie poziomu kompetencji.
W związku z ograniczoną pulą środków jaka pozostaje w dyspozycji Urzędu oraz biorąc pod uwagę  racjonalność  ich  wydatkowania,  maksymalna  kwota  refundacji  w  2023r.  wynosi 30 000,00 złotych brutto.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioskodawca nie ma możliwości wskazania kandydata. Osoby bezrobotne będą kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, na podstawie określonych we wniosku kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 858 63 26.
Wnioski wraz z kompletem załączników będzie można składać:

  • W sposób elektroniczny poprzez portal www.praca.gov.pwykorzystując funkcję „pismo do urzędu"
  • W formie papierowej:

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn;
- osobiście w pokoju nr 37 III piętro, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.
Urząd nie dokonuje weryfikacji wniosków przed ich złożeniem.
Informacje na temat wypełniania wniosków można uzyskać pod nr telefonu 33 858 63 26

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: