Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - informacja o naborze wniosków

Informujemy, iż od dnia 01.06.2022r. do dnia 03.06.2022r. (liczy się data wpływu do urzędu) przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

W ramach limitu posiadanych środków rezerwy KFS na realizację kształcenia ustawicznego w 2022r. została przyznana kwota w wysokości 160 000 zł.
 
Koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z przyznanych środków w ramach zawartej umowy nie może przekroczyć:
1) 10 000 zł – na jednego uczestnika,
2) 50 000 zł – na firmę (wnioskodawcę).

Urząd nie dokonuje weryfikacji wniosków przed ich złożeniem w wyznaczonym terminie. Przed złożeniem należy sprawdzić czy wniosek posiada wszystkie wymagane załączniki.
 
 
Wnioski będą rozpatrywane z uwzględnieniem priorytetów wydatkowania rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na roku 2022 ustalonych przez Radę Rynku Pracy tj.:
 

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
  cudzoziemców.

 
I Osoby uprawnione 

 1. O przyznanie środków z rezerwy KFS mogą ubiegać się pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Wnioski rezerwy KFS składa się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. 
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika nie jest pracodawcą i nie może ubiegać się o środki z KFS. 
 3. Pracownicy przewidziani do objęcia kształceniem ustawicznym muszą być zatrudnieni,
  co oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą. 
 4. Jeśli pracodawca chce uzyskać finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji dla pracownika zatrudnionego na czas określony, powinien przedłużyć mu umowę
  o odpowiedni okres tak, aby osoba biorąca udział w podnoszeniu kwalifikacji była zatrudniona przez cały okres trwania danej formy kształcenia ustawicznego. 
 5. W ramach środków rezerwy KFS nie można ubiegać się o finansowanie kształcenia ustawicznego na osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych oraz na osoby współpracujące. Za osobę współpracującą uważa się małżonka, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców oraz macochę i ojczyma pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  i współpracujących przy prowadzeniu działalności.

II Działania finansowane ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 1. Pracodawca może wnioskować o środki rezerwy KFS z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: 
 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; 
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych; 
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu; 
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem; 
 5. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego
  w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS. 
 1. Polisa ubezpieczeniowa dla uczestników kształcenia ustawicznego może być zawarta
  w zakresie ograniczonym i dotyczyć ubezpieczenia w drodze do i z miejsca kształcenia oraz
  w okresie odbywania się samego kształcenia.
 2. W ramach środków rezerwy KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

a) do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości
300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
b) do 100 % kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 1. Ze środków rezerwy KFS wyłączone jest finansowanie w szczególności: 
 1. kosztów przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania związanych z określoną formą kształcenia, 
 2. kosztów delegacji, kosztów nieobecności pracownika w pracy spowodowane uczestnictwem w szkoleniu, 
 3. zajęć integracyjnych i innych działań nie związanych z tematyką określonej formy kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, 
 4. rozpoczętej lub zakończonej formy kształcenia ustawicznego przed złożeniem wniosku
  i podpisaniem umowy z urzędem, 
 5. kształcenia rozpoczynającego się po 2022 roku.
 6. form kształcenia ustawicznego realizowanych samodzielnie przez pracodawcę
  dla swoich pracowników,
 7. kształcenia osób przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, bezpłatnych, wychowawczych oraz kształcenia osób współpracujących, 
 8. szkoleń obowiązkowych dla pracowników, takich jak np. szkolenie BHP, PPOŻ, 
 9. obowiązkowych badań wstępnych i okresowych, 
 10. studiów wyższych, studiów doktoranckich, 
 11. konferencji branżowych, kongresów naukowych, 
 12. kształcenia świadczonego na podstawie zawartej przez pracodawcę z trenerem umowy
  o dzieło, zlecenie, 
 13. kosztów szkoleń w przypadku, gdy pracodawca zamierza samodzielnie szkolić swoich pracowników, lub gdy szkolić ma podmiot powiązany organizacyjne
  lub osobowo z pracodawcą. 
 14. tzw. szkoleń miękkich dotyczących np. komunikowania się, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, asertywności, współpracy w grupie, wypalenia zawodowego itp., 
 15. szkoleń z Coachingu, 
 16. kształcenia ustawicznego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 17. kosztów specjalizacji pielęgniarek i położnych, o których mowa w art. 67 ustawy
  z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 551) oraz kosztów specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa
  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31.08.2020r. w sprawie specjalizacji lekarzy
  i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2020r., poz. 1566 z późn. zm.)
 1. Środki z rezerwy KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
  i pracodawcy, udzielone pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach praw Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. 
 2. O otrzymanej pomocy de minimis informuje zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń
  o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. 

III Warunki przyznawania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 1. Pracodawca posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie powiatu cieszyńskiego zainteresowany pozyskaniem środków z rezerwy KFS składa do urzędu „Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy". 
 2. Do wniosku pracodawca załącza:
  1. Załączniki obowiązkowe:
 • załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych lub nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • załącznik nr 2 do wniosku -  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis będący załącznikiem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
 • załącznik nr 3 do wniosku - Klauzula informacyjna;
 • Program każdej formy kształcenia potwierdzony przez realizatora (do każdego działania wymienionego w punkcie IV należy dołączyć oddzielny program szkolenia lub studiów podyplomowych w oryginale bądź kopii zawierającej podpis i pieczęć realizatora działania);
 • Zakres każdego egzaminu potwierdzony przez realizatora (do każdego egzaminu wymienionego w punkcie IV należy dołączyć oddzielny zakres egzaminu w oryginale bądź kopii zawierającej podpis i pieczęć realizatora działania);
 • Wzór dokumentu wystawionego i potwierdzonego przez realizatora usługi potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników kształcenia ustawicznego (do każdego działania wymienionego w punkcie IV należy dołączyć oddzielny wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestnika po szkoleniu lub studiach podyplomowych w oryginale bądź kopii zawierającej podpis i pieczęć realizatora działania);
 • Kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

 

 1. Załączniki dodatkowe:
 • Umowa spółki wraz ze wszystkimi ewentualnymi jej zmianami – w przypadku spółek cywilnych;
 • Wpis do rejestru placówek oświatowych - w przypadku niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół;
 • Dokument uprawniający do reprezentowania Wnioskodawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentacji rejestrowej;
 • Dokument potwierdzający miejsce prowadzenia działalności, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentacji rejestrowej;
 1. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu http://cieszyn.praca.gov.pl/ oraz w siedzibie urzędu. 
 2. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny. Nie należy modyfikować
  i usuwać elementów wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje należy sporządzić jako kolejny załącznik. 
 3. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki lub zmiany powinny być parafowane. 
 4. Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek złożony
  w formie elektronicznej musi posiadać: 
 1. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo 
 2. podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. 
 1. Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę jego wpływu do PUP. 
 2. Rozpatrywane są tylko wnioski pracodawców złożone w terminie naboru wraz
  z załącznikami
   wymaganymi zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
 3. Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem kompletności i zgodności wypełnionych danych we wniosku i załącznikach z obowiązującymi przepisami prawa i stanem faktycznym.
 4. Po złożeniu wniosku nastąpi jego ocena formalna. W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, PUP w Cieszynie wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni  i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.
 5. Wniosek, który nie został poprawiony we wskazanym terminie lub nie zawiera wszystkich wymaganych załączników pozostaje bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany pisemnie.
 6. Wnioski, które pod względem formalnym zostały zaopiniowane pozytywnie tzn.
  są kompletne i prawidłowo wypełnione, zostaną poddane ocenie na podstawie kryteriów oceny wniosku.
 7. Wnioski, które nie spełniają kryterium obowiązkowego lub otrzymają mniej niż
  13 punktów zostaną rozpatrzone negatywnie.
   W przypadku posiadania tej samej ilości punktów decydować będzie kolejność złożenia wniosku. 
 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, uzasadnia odmowę dofinansowania ze środków KFS wnioskowanego kształcenia ustawicznego - od wniosku rozpatrzonego negatywnie nie przysługuje odwołanie. 
 9. Dopuszcza się negocjacje pomiędzy starostą, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, a pracodawcą treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
 10. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się następujące warunki: 
 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków rezerwy KFS na dany rok,
 2. zgodność kompetencji zawodowych nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy, 
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków rezerwy KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej
  ze środków rezerwy KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, 
 5. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS, 
 6. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu,
  na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, 
 7. wykorzystanie środków KFS w 2020, 2021, 2022 roku.
 1. Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy. Zaleca się jednak, aby pracodawca kierował pracowników do instytucji szkoleniowych posiadających wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
 2. Pracodawca jest zobowiązany do odpowiedniego wyboru oferty instytucji szkoleniowej do realizacji usługi kształcenia ustawicznego, która będzie konkurencyjna cenowo
  i merytorycznie w stosunku do ofert z innych instytucji szkoleniowych oferujących kursy o tożsamej tematyce. W sytuacjach budzących wątpliwości np. wskazanych cen kursów, które odbiegają od zazwyczaj spotykanych na rynku usług szkoleniowych, itp. Urząd zastrzega sobie prawo wezwania pracodawcy do złożenia wyjaśnień i szczegółowego uzasadnienia kształcenia ustawicznego we wskazanej instytucji. Uzasadnienie niewystarczające lub nieprzekonujące może być podstawą do nieuwzględnienia wniosku pracodawcy. 
 3. Realizatorem kształcenia ustawicznego nie może być instytucja powiązana osobowo lub kapitałowo z pracodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między pracodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu pracodawcy a realizatorem kształcenia, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Nabywca usługi szkoleniowej (pracodawca)  zobowiązany jest  do przekazania  świadczącemu usługę szkolenia informacji o pochodzeniu środków finansowych oraz ich udziale w całkowitym koszcie szkolenia. Zgodnie z zapisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o Podatku od towarów i usług  oraz §3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług  zwolnienie od podatku VAT przysługuje w przypadku gdy usługa kształcenia ustawicznego lub przekwalifikowania zawodowego jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
 2. Z uwagi na różnorodność egzaminów, a także różnorodność podstaw prawnych oraz trybu ich przeprowadzenia, jak również charakteru opłat oraz podstaw prawnych ich pobierania, nie jest możliwe jednoznaczne określenie kwestii sposobu opodatkowania egzaminów. W przypadku, gdy egzamin będzie integralną częścią usługi szkoleniowej, wówczas możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia, o ile jest ono przewidziane dla tej usługi szkoleniowej. 
 3. Urząd zastrzega sobie prawo do weryfikacji wniosku co do zasadności odbycia kształcenia, jeżeli w jego ocenie planowane kształcenie jest nieadekwatne do zajmowanego przez osobę stanowiska pracy lub profilu działalności firmy. 
 4. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania środków z rezerwy KFS. 
 5. Złożony wniosek nie podlega zwrotowi. 
 6. Dyrektor, w ramach limitu posiadanych środków finansowych, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania. 
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor zawiera z pracodawcą umowę
  o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników
  i pracodawcy. Umowa określa w szczególności prawa i obowiązki stron, okres jej obowiązywania, wysokość środków z rezerwy KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego oraz termin ich przekazania.
 8. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu.
 9. Zawarcie umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika
   i pracodawcy z rezerwy KFS w kwocie powyżej 25 000 zł wymaga zabezpieczenia ewentualnego zwrotu otrzymanego dofinansowania w jednej z wybranych form: poręczenie, gwarancja bankowa lub blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Kryteria oraz wnioski są dostępne w siedzibie Urzędu oraz w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Załączniki:
Wniosek_rezerwa KFS 2022r.
Wniosek_rezerwa_KFS_2022r._wersja_pdf
UWAGI DO WNIOSKU
Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie de minimis
Załącznik nr 2 do wniosku – formularz de minimis
Załącznik nr 3 do wniosku – klauzula informacyjna
Kryteria oceny wniosku

---

(mat. pras., źródło)

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: